Ochrana osobných údajov

 Prevádzkovateľ stránky www.penovyraj.sk ,  firma M&S GLOBWASH, a.s., zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR (ďalej len „ZoOOÚ“).

Firma M&S GLOBWASH, a.s. neposkytuje získané osobné údaje žiadnym tretím stranám.

 1. Dotknutá osoba – návštevník webovej stránky
  2. Zoznam osobných údajov: Meno, priezvisko, email, telefonický kontakt.
  3. Účely spracúvania osobných údajov:
 2. a) Meno , priezvisko – vystavenie daňového dokladu, vystavenie objednávky
  b) email, telefónny kontakt – kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
 3. Právny základ spracúvania osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

 1. Doba uchovávania osobných údajov: len na dobu, ktorú stanovuje zákon.
 2. Dotknutá osoba dáva vyplnením kontaktného formulára zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje ZoOOÚ. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.